Obchodní podmínky

 • Nájemce musí být osoba starší 18 let.
 • Rezervace předmětu nájmu se provádí přes internetové stránky www.picosun.cz, telefonicky, nebo  e-mailem na pujcovna@picosun.cz
 • Při rezervaci je nutno nahlásit jméno nájemce, termín vyzvednutí, délku nájmu.
 • Nájemce si po dohodě vyzvedne předmět nájmu na předem dohodnutém místě.
 • Při vypůjčení předmětu nájmu a sepsání smlouvy, zákazník zaplatí půjčovné a zálohu na předmět nájmu ve stanovené výši. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v bezvadném stavu a provede zaškolení pro používání předmětu nájmu. Nájemce předloží pro kontrolu totožnosti dva platné doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, aj.)
 • Zákazník stvrzuje svým podpisem svůj souhlas s údaji uvedenými ve Smlouvě o nájmu a také platnost těchto údajů. Zároveň uděluje výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů budou zpracovávána jeho osobní data, která jsou na protokolu uvedena, za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání.
 • Nájemce je povinen předmět nájmu používat pouze pro účel, ke kterému je určen.
 • Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě.
 • Nájemce nesmí žádným způsobem do předmětu nájmu zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem.
 • Při vrácení nepoškozeného předmětu nájmu je nájemci vrácena záloha v plné výši. V případě, že zákazník vrátí předmět nájmu poškozený, bude záloha vrácena až po odečtení výdajů na opravu.
 • Zákazník je povinen vrátit předmět nájmu zbavený všech nečistot způsobených provozem.V případě vrácení znečištěného předmětu nájmu je zákazník povinen uhradit poplatek 200,- Kč na náklady čištění. Tento bod se nevztahuje na skleničky.
 • Zákazník je povinen vrátit předmět nájmu ve sjednaném termínu.
 • V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit předmět nájmu ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení.
 • Nevrátí-li zákazník předmět nájmu ve sjednaném termínu, a neinformuje o tom řádně a včas pronajímatele, je povinen uhradit, za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné, vč. 100% příplatku za nedodržení termínu vrácení, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.
 • V případě, že zákazník odstoupí od nájemní smlouvy, nebo vrátí předmět nájmu před sjednaným termínem vrácení nemá nárok na vrácení poměrné částky půjčovného.
 • Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené předmětem nájmu na movitých i nemovitých věcech nájemce ani jiných osob. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví nájemce či jiných osob vzniklou v souvislosti s používáním předmětu nájmu.
 • V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli jeho zůstatkovou hodnotu stanovenou pronajímatelem, zůstatková hodnota může přesahovat výši zaplacené zálohy. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení-ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli.

 Anketa

Proč si chcete půjčit fitness stroj?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

© Půjčovna PICOSUN - picosun.cz | Zákaznická linka: 226 256 226 | E-mail: info@picosun.cz | Mapa webu